Voor wie

Bureau Klaarheid werkt voor organisaties en professionals met vragen en uitdagingen op het vlak van communicatie, samenwerking, strategie en organisatie.

Opdrachtgevers

 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: leiden van 11 kringgesprekken met directie/managers en vele medewerkers van brandweer, ambulance en veiligheidsbureau in het kader van zelfevaluatie.
 • Veilig Thuis Gelderland-Zuid: teamcoaching secretariaat in samenwerking en omgaan met conflict, individuele coaching
 • Management Zorg en Dienstverlening HAN: invaldocent vaardigheden gedragsverandering
 • HAN VDO: bijdrage aan jaartraject ontwikkeling teamleiders Warande
 • Stichting Welzijn Lingewaard: teambegeleiding in leiderschap en samenwerking
 • Zelforganisatie BrabantZorg (op weg naar 400 zelforganiserende teams): coachen van teams en teammanagers, opleiden interne begeleiders zelforganisatie.
 • Stichting Kans & Kleur (basisonderwijs Wijchen)
  Jenaplanschool De Buizerd: teamontwikkeling en individuele coaching
  Brede school De Boskriek: teamcoaching
  SBO De Bolster: individuele coaching
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen (22 gemeenten): www.buurtenoverenergie.nl
  Project verduurzamen bestaande bouw door collectieve wijkinitiatieven van onderop.
  Procescommunicatie, interviews en artikelen, begeleiden milieu-ambtenaren in bewustwording en verkennen nieuwe aanjagende rol. Organiseren en begeleiden bijeenkomsten.
  Uitvoering in samenwerking met Deel 2 Ontwerpers.
 • Gemeente Wijchen: integraal milieubeleidsplan en opzet campagne voor participatieve verduurzaming
 • Stichting de Waalboog (verpleeg- en verzorgingshuizen Nijmegen)
  Bevorderen samenwerking tussen cliëntenraad en zorgmanagers t.a.v. familieparticipatie
  Opzet en begeleiding van verandertraject ‘de verpleegkundige als coachende kwaliteitsbevorderaar op de afdeling’:
  Coaching en begeleiding verpleegkundigen, zorgmanagers en behandelaars in samenwerking.
  Individuele coaching zorgprofessionals en managers
 • Gemeente Wijchen: ruimte, milieu en energie
  integraal milieucommunicatieplan ter bevordering van bewonersparticipatie in duurzaamheid, campagnebeeld ‘Ons Groene Gezicht’
 • Stedelijk Gymnasium Nijmegen
  coaching van sectie van leerkrachten in verbetering van de samenwerking en het effectief oppakken van de gezamenlijke taak.
 • Hospice Bethlehem Nijmegen: www.hospicebethlehem.nl
  Bestuurslid Vrienden van Hospice Bethlehem (onbezoldigd): communicatie, interviews en artikelen nieuwsbrief, fondsenwerving.
 • Maartenskliniek Woerden
  Begeleiding team van OK-assistenten en management
  Begeleiding reumatologenteam: versterken gezamenlijke visie en samenwerking
  Begeleiding heidag orthopedisch chirurgen: omgaan met social media en toekomstscenario’s
  Teamdag afdeling verpleging: betere samenwerking
  Coaching professionals
 • BrabantZorg (verpleeg- en verzorgingshuizen)
  Ontwikkeling van twee teams van specialisten ouderenzorg: teambijeenkomsten en intervisie m.b.t. samenwerking, communicatie, visie op rol in de 1e lijn etc.
  Begeleiding teamdag behandelaars in Samenspel in Zorg.
  Individuele coaching
 • Marketingcommunicatie Atal-Medial medisch diagnostische centra
  Advies fusiecommunicatie
  Klantbelevingsonderzoek onder huisartsen en specialisten
  Klantinzichtbijeenkomsten bestuur en front-office
  Marketingcommunicatieplan
 • Organisatie Chronische Eerstelijnszorg Nijmegen e.o. (OCE)
  Interviews stakeholders en ketenpartners
  Inzichtbijeenkomst met bestuur, artsen, medewerkers
  Visiedocument met kernwaarden
  Strategisch communicatieplan voor sterkere profilering en goede (keten)samenwerking
 • Cliëntgerichtheid Klantenservice BrabantZorg
  Diepte-interviews met ouderen
  Inzichtbijeenkomsten casemanagers: van cliëntbeleving naar optimale dienstverlening
  Intervisiebegeleiding en coaching
  Advies over communicatie nieuwe bewoners t.b.v. het bevorderen zelfstandigheid.
 • Advies en ondersteuning Centrale Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN)
  Koers en prioriteiten voor de interne en externe communicatie
  Profiel en werving communicatiemedewerker
  Ondersteuning: aanpassingen website, opzet digitale nieuwsbrief, filmpjes huisartsenpost en uitwisselen medische gegevens, persberichten.
 • Deel 2: publiekscampagne Heelkunde www.ikenhetradboud.nl
  Advies over communicatiestrategie en campagneconcept
  Schrijven ervaringsverhalen van patiënten
  Mediaplan voor campagne op TV, print, online
 • UMC St Radboud: afdeling Orthopedie
  Marketingcommunicatieplan voor het op te richten Expertcentrum Heupprothesiologie.
  Interviews met stakeholders en patiënten, positioneringssessie met interne behandelketen, analyse marktkansen, vaststellen strategie en plan van aanpak voor profilering.

Astrid van de Laar: ‘Werken vanuit verbinding’

portretastrid‘Wat levert een wezenlijke bijdrage aan hoe mensen en organisaties functioneren?
Die vraag leidde ertoe dat ik in 2011 mijn koers verlegde van marketing en communicatie naar het coachen en begeleiden van organisaties, teams en professionals in verandering. Want woorden, strategieën en plannen zijn prachtig. Maar hoe realiseer je daadwerkelijk de noodzakelijke groei en ontwikkeling? Daarvoor moet je elkaar ontmoeten, zodat je je drijfveren, wensen én frustraties kunt delen.
lees verder

Al jaren liepen we als team tegen dezelfde problemen in de samenwerking aan. Door de oefeningen en de begeleiding durfden we deze lastige punten eindelijk openlijk met elkaar te bespreken en aan te pakken.

Artsenteam