Voor wie

Bureau Klaarheid werkt voor organisaties en professionals met vragen en uitdagingen op het vlak van communicatie, samenwerking, strategie en organisatie.

Opdrachtgevers

 • Amsterdam UMC: werkbelevingsonderzoek naar met enquête en interviews
 • Stichting Groeisaam Primair Onderwijs: begeleiding directeuren, MT en onderwijsteams.
 • Stichting Kans & Kleur (basisonderwijs Wijchen): ontwikkeling leerkrachtenteams, intervisie en individuele coaching directeuren en leerkrachten. Jenaplanschool De Buizerd, Brede school De Boskriek, SBO De Bolster, BS Wingerd Bergharen, BS Zuiderpad.
 • Stichting Conexus: begeleiding leerkrachten in werk-prive balans, effectiviteit en omgaan met spanningen
 • HAN-VDO: docent advies- en gespreksvaardigheden post-hbo opleidingen, leiderschapstraject teamleiders Warande
 • Waardigheid en Trots (Vilans): coaching verpleeghuizen in kwaliteitsverbetering, persoonsgerichte zorg, leren en verbeteren.
 • Stichting de Waalboog  verpleeg- en verzorgingshuizen Nijmegen)
  coaching teamcoaches i.o., coaching en begeleiding zorgteams, verpleegkundigen, zorgmanagers en behandelaars in samenwerking, communicatie en zelforganisatie. Bevorderen samenwerking tussen cliëntenraad en zorgmanagers t.a.v. familieparticipatie. Opzet en begeleiding van verandertraject ‘de verpleegkundige als coachende kwaliteitsbevorderaar op de afdeling’,
 • BrabantZorg verpleeg- en verzorgingshuizen
  Naar 400 zelforganiserende teams en Elke dag zo fijn mogelijk: coachen van medische teams, specialisten ouderengeneeskunde, zorgteams, teammanagers, opleiden interne begeleiders
 • STMG Thuiszorg (via Pool Management): individuele coaching, teamcoaching
 • Huisartsenpraktijk Arcade: begeleiding jaarlijkse reflectiedag maatschap
 • Workshops: opstellingsavonden, Kracht van Kwetsbaarheid (Jij Bepaalt), aan-af-uit- spreken.
 • Avalon Advies: avondvoorzitter duurzaamheidsconferentie gemeente West Maas en Waal, begeleiding bestuurlijke en ambtelijke sessies omgekeerd inzamelen AVRI
 • HAN- management zorg en dienstverlening: docent gespreksvaardigheden
 • Stichting Welzijn Lingewaard: teambegeleiding in leiderschap en samenwerking
 • Stichting Kerobei (basisonderwijs Venlo): coaching directeuren, docenten
 • Veiligheidsregio Gelderland-zuid en Veiligheidsregio Zuid-Limburg: leiden van kringgesprekken met directie en medewerkers brandweer, ambulance en veiligheidsbureau in het kader van zelfevaluatie.
 • GGD Zuid-Gelderland: individuele coaching en teamontwikkeling, o.a. WMO-toezichthouders
 • Veilig Thuis Gelderland-Zuid: teamcoaching secretariaat in samenwerking en omgaan met conflict, individuele coaching medewerkers
 • Stichting SPOM-Onderwijs en Oeverwal: coaching directeuren en leerkrachten
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen (22 gemeenten): Buurten over Energie
  Project verduurzamen bestaande bouw door collectieve wijkinitiatieven van onderop.
  Procescommunicatie, interviews en artikelen, begeleiden milieu-ambtenaren in bewustwording en verkennen nieuwe aanjagende rol. Organiseren en begeleiden bijeenkomsten.
  Uitvoering in samenwerking met Deel 2 Ontwerpers.
 • Gemeente Wijchen: integraal milieubeleidsplan en opzet campagne voor participatieve verduurzaming,
 • Stedelijk Gymnasium Nijmegen: coaching leerkrachten in verbetering van samenwerking en het effectief oppakken van gezamenlijke taak, coaching leidinggevenden en Onderwijs Ondersteunend Personeel
 • Hospice Bethlehem Nijmegen: Bestuurslid Vrienden van Hospice Bethlehem (onbezoldigd): communicatie, interviews en artikelen nieuwsbrief, fondsenwerving.
 • Maartenskliniek Woerden: Begeleiding team van OK-assistenten en management, reumatologenteam, heidag orthopedisch chirurgen, teamdag afdeling verpleging, coaching zorgprofessionals
 • BrabantZorg (verpleeg- en verzorgingshuizen)
  Ontwikkeling van twee teams van specialisten ouderenzorg: teambijeenkomsten en intervisie m.b.t. samenwerking, communicatie, visie op rol in de 1e lijn etc., begeleiding teamdag behandelaars in Samenspel in Zorg, individuele coaching
 • Marketingcommunicatie Atal-Medial medisch diagnostische centra
  Advies fusiecommunicatie, klantbelevingsonderzoek onder huisartsen en specialisten, klantinzichtbijeenkomsten bestuur en front-office, marketingcommunicatieplan
 • Organisatie Chronische Eerstelijnszorg Nijmegen e.o. (OCE)
  Interviews stakeholders en ketenpartners, inzichtbijeenkomst met bestuur, artsen, medewerkers, visiedocument, strategisch communicatieplan voor sterkere profilering en goede (keten)samenwerking
 • Cliëntgerichtheid Klantenservice BrabantZorg
  Diepte-interviews met ouderen, inzichtbijeenkomsten casemanagers: van cliëntbeleving naar optimale dienstverlening, intervisiebegeleiding en coaching, advies over communicatie nieuwe bewoners t.b.v. het bevorderen zelfstandigheid.
 • Advies en ondersteuning Centrale Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN)
  Koers en prioriteiten voor de interne en externe communicatie, profiel en werving communicatiemedewerker, ondersteuning: aanpassingen website, opzet digitale nieuwsbrief, filmpjes huisartsenpost en uitwisselen medische gegevens, persberichten.
 • Deel 2: publiekscampagne Heelkunde www.ikenhetradboud.nl
  Advies over communicatiestrategie en campagneconcept, schrijven ervaringsverhalen van patiënten, mediaplan voor campagne op TV, print, online
 • UMC St Radboud: afdeling Orthopedie
  Marketingcommunicatieplan voor het op te richten Expertcentrum Heupprothesiologie.
  Interviews met stakeholders en patiënten, positioneringssessie met interne behandelketen, analyse marktkansen, vaststellen strategie en plan van aanpak voor profilering.

Astrid van de Laar: ‘Werken vanuit verbinding’

portretastrid‘Wat levert een wezenlijke bijdrage aan hoe mensen en organisaties functioneren?
Die vraag leidde ertoe dat ik in 2011 mijn koers verlegde van marketing en communicatie naar het coachen en begeleiden van organisaties, teams en professionals in verandering. Want woorden, strategieën en plannen zijn prachtig. Maar hoe realiseer je daadwerkelijk de noodzakelijke groei en ontwikkeling? Daarvoor moet je elkaar ontmoeten, zodat je je drijfveren, wensen én frustraties kunt delen.
lees verder

Coaching door Astrid leidt tot structurele verandering. Ik kan haar van harte aanbevelen. Ze is zeer goed in staat een analyse van een team te maken en op basis daarvan een coachingtraject in te zetten. Daarbij zoekt ze altijd naar de verbinding in de organisatie om daarmee draagvlak en gezamenlijkheid te creëren. Astrid is confronterend waar nodig en opbouwend waar gevraagd.  Ze weet een veilige omgeving te creëren waardoor mensen zich kwetsbaar durven opstellen. Ze is creatief en hanteert vele werkvormen. Ze voorziet je gratis van ongevraagd advies, is gemakkelijk in contact en prettig in de samenwerking.

Manager zorg en wonen