Teamcoaching voor samenwerking en leiderschap

Werken in een team kan inspirerend en motiverend zijn. Maar laten we ook realistisch zijn. Het is knap lastig om goed om te gaan met de verschillen in je team en het krachtenveld waarin je moet opereren. Professionals die bij voorkeur zelfstandig werken – zoals artsen, behandelaars of docenten – kunnen snel vastlopen in een team. Teamcoaching van Klaarheid zorgt dat het team vaardig wordt in samenwerken en problemen durft aan te gaan.

Samenwerken, omdat ’t moet?

Van professionals wordt tegenwoordig niet alleen verwacht dat ze bedreven zijn in hun vak. Ze moeten ook kunnen samenwerken, deelnemen aan projecten, meedenken met beleid en collectieve verantwoordelijkheid dragen. Dat is voor veel (autonome) professionals een grote uitdaging. Vage afspraken, lange vergaderingen, troebele communicatie en stroperige besluitvorming zijn genoeg reden om af te haken.  Mensen gaan elkaar ontlopen. Conflicten worden niet aangegaan maar onderdrukt. De kwaliteit van het werk komt onder druk te staan.Het ziekteverzuim stijgt en het team maakt een uitgebluste indruk.

Lucht klaren

Vaak komen de teamfrustraties pas boven drijven bij veranderingen of als er dingen mislopen. Als teamcoach begeleid ik het team bij het uitspreken van de problemen en het vlot trekken van de situatie. Pas als de lucht geklaard is kan het team starten met een andere manier van samenwerken. De uitdaging is dat iedereen zijn eigenheid kan inzetten en daarmee een optimale bijdrage kan leveren aan de taak van het team en de organisatie.

Wat levert teamcoaching op?

De opbrengst is dat mensen met plezier samenwerken, van elkaar durven leren, leiderschap tonen en conflicten effectief hanteren.

 • grotere samenhang in teams vanuit gedeelde drijfveren en waarden
 • hogere resultaatgerichtheid door focus op ‘de goede dingen doen’ en het goed kunnen hanteren van conflicten
 • lerende omgeving: benutten van elkaars ervaringen en talenten, waarderen van verschillen
 • groter bewustzijn van ingesleten patronen in gedrag, denken en communiceren
 • meer zelfstandigheid en zelfsturing: verantwoordelijkheid nemen, afstemmen, evalueren, innoveren, reflecteren.

Hoe ziet een goed functionerend team eruit?

 • de stijl van leidinggeven sluit aan bij de teamvolwassenheid
 • het team neemt verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke taak en heeft helder voor ogen hoe zij deze taak zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren, in samenwerking met andere betrokken groepen
 • het team is zich bewust van het eigen gedrag, de interactiepatronen en de effecten daarvan op het team zelf en de organisatie
 • het team is in staat om ervaringen, problemen en wensen ten aanzien van de samenwerking zorgvuldig en constructief met elkaar te bespreken
 • binnen het team is ruimte voor onderlinge verschillen, men waardeert diversiteit en benut de aanvullende competenties.
 • de teamleden voelen zich door hun leidinggevenden en teamgenoten gewaardeerd en gerespecteerd.

groep waalboog

Openheid

Bij de begeleiding richten we ons op het creëren van de condities waaronder mensen open durven zijn over hun ervaringen, behoefte en wensen in het team. Zonder vertrouwen en kwetsbaarheid hebben oefeningen zoals elkaar aanspreken of feedback geven weinig zin. Eerst moet er een basis gelegd worden.

Vertrouwen

Volgens Steven Covey komen problemen in teams vooral voort uit ons onvermogen om echt met inlevingsvermogen te luisteren naar de ander. Door in de schoenen van de ander te gaan staan, het oordeel uit te stellen en elkaar te zien vanuit kwaliteiten, groeit de openheid. Mensen voelen zich gezien en gehoord door hun teamgenoten. Er ontstaat vertrouwen, wat de basis is voor een vitaal en ondernemend team.

Onderstroom

Naast gespreksvormen doen we dit met ervaringsgerichte oefeningen zodat ook de onderstroom in het team zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld opstellingen in de ruimte, zoals op een lijn van anciënniteit (zie foto) of door positie te kiezen tussen twee uitersten. Dit levert vaak verhelderende inzichten op over de verschillende perspectieven en rollen in het team. Men ervaart de punten waarop het blokkeert. Daarna komt er ruimte om op een andere manier te gaan werken.

Systemisch perspectief

Een team krijgt focus als het helder in beeld heeft hoe zij verbonden is met de rest van de organisatie. Daarom zorgen we ervoor dat we de bedoeling van de organisatie en het klantenperspectief altijd op het netvlies hebben. Met een organisatieopstelling krijgt het team zicht op hoe zij haar plek goed kan innemen zodat het gehele werksysteem gediend wordt. Dit uitzoomen motiveert teamleden om hun eigenbelang te overstijgen.

Intervisie voor borging

Nadat de basis gelegd is, kan er gewerkt wordt aan het opdoen van positieve ervaringen in de dagelijkse praktijk. In intervisiebijeenkomsten kunnen professionals gezamenlijk leren omgaan met de vele veranderingen die op hen afkomen. Externe begeleiding van Bureau Klaarheid waarborgt dat de intervisie veilig is en dat er op een diepere laag gewerkt kan worden. Via de inhoud, door inbreng van een herkenbare casus, werken we aan het proces en de wijze van communiceren.

Artikelen

sinekHoe houden we ons team gezond?
Illusie van feedback zonder vertrouwen

Of bekijk de presentatie van Simon Sinek: first why and then trust

 

Terug naar ‘Wat kan Klaarheid voor u betekenen

In een sterk team is iedereen toegewijd aan elkaars succes.

Van begin af aan voelde ik me bij Astrid veilig en dat was voor mij erg belangrijk. Tegelijkertijd daagt ze je echt uit. Het heeft me veel inzichten gebracht en ik heb veel steun ervaren bij het me kwetsbaarder durven opstellen.

Teamcoördinator