Teamcoaching voor groei in verbinding

Werken in een team kan inspirerend en motiverend zijn. Maar laten we ook realistisch zijn. Het is knap lastig om goed om te gaan met de verschillen in je team en het krachtenveld waarin je moet opereren. Teamcoaching van Klaarheid zorgt dat het team vaardig wordt in samenwerken en  innoveren. Door de verbinding binnen het team te versterken, leggen we een vruchtbare bodem waarop het team zich kan gaan ontwikkelen.

Samenwerken

Professionals die bij voorkeur zelfstandig werken – zoals artsen, behandelaars of docenten – kunnen snel vastlopen in een team. Van hen wordt tegenwoordig niet alleen verwacht dat ze bedreven zijn in hun vak. Ze moeten ook kunnen samenwerken, deelnemen aan projecten, meedenken met beleid en collectieve verantwoordelijkheid dragen.

Dat is voor veel (autonome) professionals een grote uitdaging. Vage afspraken, lange vergaderingen, troebele communicatie en stroperige besluitvorming zijn genoeg reden om af te haken. Goede begeleiding en aandacht voor teamontwikkeling kan dit voorkomen.

Wanneer is coaching nodig?

Vaak komen de teamfrustraties pas boven drijven bij veranderingen of als er dingen mislopen. Als teamcoach begeleid ik het team bij het uitspreken van de problemen en het vlot trekken van de situatie. Pas als de lucht geklaard is kan het team starten met een andere manier van samenwerken.

Herkent u dit?

 • In het team zijn mensen elkaar gaan ontlopen. Problemen worden niet opgepakt maar vermeden. Mensen voelen zich niet veilig en houden hun mond dicht. Veel lijntjes lopen via de leidinggevende.
 • Het team maakt een uitgebluste indruk, kampt met veel verloop en/of verhoogd ziekteverzuim. Waar is het werkplezier gebleven?
 • De verantwoordelijkheid voor de taak wordt maar door een paar mensen gedragen. Het verschil tussen kartrekkers en passieve volgers is groot.
 • De besluitvorming loopt stroperig, de zelfstandigheid laat te wensen over, men is niet pro-actief.

Veel herkenning? Dan is het hoog tijd om met het team aan de slag te gaan. Maar het kan ook eerder. Teamontwikkeling is er juist op gericht deze problemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een jaarlijks terugkerende bijeenkomst om met elkaar het teamfunctioneren te bespreken. Dat kan veel meer opleveren dan individuele functioneringsgesprekken.

Wat levert teamcoaching op?

De opbrengst is dat mensen met plezier samenwerken, van elkaar durven leren, leiderschap tonen en conflicten effectief hanteren.

 • meer verbinding in teams vanuit gedeelde drijfveren en waarden, met respect voor verschillen
 • hogere resultaatgerichtheid door focus op ‘de goede dingen doen’ en het goed kunnen omgaan met belangentegenstellingen
 • een omgeving waarin ruimte is om van elkaar te leren, te prikkelen en motiveren
 • groter bewustzijn van ingesleten patronen in gedrag, denken en communiceren
 • meer zelfstandigheid en zelfsturing: verantwoordelijkheid nemen, afstemmen, evalueren, innoveren, reflecteren.

Hoe ziet een goed functionerend team eruit?

 • de stijl van leidinggeven sluit aan bij de teamvolwassenheid
 • het team neemt verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke taak en heeft helder voor ogen hoe zij deze taak zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren, in samenwerking met andere betrokken groepen
 • het team is zich bewust van het eigen gedrag, de interactiepatronen en de effecten daarvan op het team zelf en de organisatie
 • het team is in staat om ervaringen, problemen en wensen ten aanzien van de samenwerking zorgvuldig en constructief met elkaar te bespreken
 • binnen het team is ruimte voor onderlinge verschillen, men waardeert diversiteit en benut de aanvullende competenties.
 • de teamleden voelen zich door hun leidinggevenden en teamgenoten gewaardeerd en gerespecteerd.

groep waalboog

Openheid

Bij de begeleiding richten we ons op het creëren van de condities waaronder mensen open durven zijn over hun ervaringen, behoefte en wensen in het team. Zonder vertrouwen en kwetsbaarheid hebben oefeningen zoals elkaar aanspreken of feedback geven weinig zin. Eerst moet er gezorgd worden voor voldoende sociale veiligheid.

Vertrouwen

Volgens Steven Covey komen problemen in teams vooral voort uit ons onvermogen om echt met inlevingsvermogen te luisteren naar de ander. Door in de schoenen van de ander te gaan staan, het oordeel uit te stellen en elkaar te zien vanuit kwaliteiten, groeit de openheid. Mensen voelen zich gezien en gehoord door hun teamgenoten. Er ontstaat vertrouwen, wat de basis is voor een vitaal en ondernemend team.

Onderstroom

Naast gespreksvormen doen we dit met ervaringsgerichte oefeningen zodat ook de onderstroom in het team zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld opstellingen in de ruimte, zoals op een lijn van anciënniteit (zie foto) of door positie te kiezen tussen twee uitersten. Dit levert vaak verhelderende inzichten op over de verschillende perspectieven en rollen in het team. Men ervaart de punten waarop het blokkeert. Daarna komt er ruimte om op een andere manier te gaan werken.

Systemisch perspectief

Een team krijgt focus als het helder in beeld heeft hoe zij verbonden is met de rest van de organisatie. Daarom zorgen we ervoor dat we de bedoeling van de organisatie en het klantenperspectief altijd op het netvlies hebben. Met een organisatieopstelling krijgt het team zicht op hoe zij haar plek goed kan innemen zodat het gehele werksysteem gediend wordt. Dit uitzoomen motiveert teamleden om hun eigenbelang te overstijgen.

Intervisie voor borging

Nadat de basis gelegd is, kan er gewerkt wordt aan het opdoen van positieve ervaringen in de dagelijkse praktijk. In intervisiebijeenkomsten kunnen professionals gezamenlijk leren omgaan met de vele veranderingen die op hen afkomen. Externe begeleiding van Bureau Klaarheid waarborgt dat de intervisie veilig is en dat er op een diepere laag gewerkt kan worden. Via de inhoud, door inbreng van een herkenbare casus, werken we aan het proces en de wijze van communiceren.

Artikelen

sinekHoe houden we ons team gezond?
Illusie van feedback zonder vertrouwen

Of bekijk de presentatie van Simon Sinek: first why and then trust

 

 

 

Astrid is deskundig, werkt geregeld vanuit een systemisch perspectief en coacht sterkt vanuit de relatie en vertrouwen. Mede door haar gevoel voor humor en oprechte aandacht, voelde ik me snel bij haar op mijn gemak. Naast het gesprek, waarin Astrid kundig vragen stelt, spiegelt en confronteert maakt ze ook gebruik van ervaringsoefeningen, waarmee een dieper weten wordt geraakt. Mede door deze oefeningen heeft Astrid mij contact laten maken met wat er in mijn lichaam gebeurt en mij geleerd te vertrouwen op de wijsheid hiervan. Werken met Astrid vanuit vertrouwen gaf me de moed om kwetsbaar te zijn en ook mijn schaduwkanten te onderzoeken. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf beter heb leren kennen en meer zicht heb op wat ik te bieden heb.