Algemene leveringsvoorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bureau Klaarheid en opdrachtgevers betreffende adviestrajecten of deelname of opdracht tot het houden van cursussen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding, hierna te noemen “training”, dan wel coaching, begeleiding en advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “traject”.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Bureau Klaarheid.

3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

o Startmoment van traject of training: de eerste trainingsdag of eerste bijeenkomst in het traject

o Annuleren: het beëindigen van de opdracht van een traject c.q. training.

4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Bureau Klaarheid schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Bureau Klaarheid en de opdrachtgever komt tot stand door een mondelinge bevestiging door Bureau Klaarheid en de opdrachtgever, door een door Bureau Klaarheid en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Bureau Klaarheid aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever voor een traject c.q. training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een traject c.q. training te annuleren. Dit is mogelijk per brief, via mail of door telefonisch contact met de coach/ trainer.

2. Bij annulering door de opdrachtgever van een training binnen 5 werkdagen voor aanvang van de activiteiten brengt Bureau Klaarheid de opdrachtgever 100% van de overeengekomen kosten in rekening. Bij annulering langer dan 5 werkdagen voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 50 % van het trainingsgeld te vergoeden.

3. Bij annulering door de coaché van een trajectgesprek, dat onderdeel is van een door de opdrachtgever vooruitbetaald traject, binnen 24 uur voor aanvang van de overeengekomen activiteit wordt een volledig gesprek in rekening gebracht.

4. Bij annulering door de coaché van een trajectgesprek op basis van nacalculatie wordt binnen 24 uur voor aanvang van de overeengekomen activiteit de opdrachtgever 75% van de kosten in rekening gebracht, tussen 24 uur en 48 uur voor aanvang van de activiteit 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uur voor aanvang 0%.

 

Artikel 4: Annulering door Bureau Klaarheid

Bureau Klaarheid heeft het recht zonder opgave van redenen het traject c.q. de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Bureau Klaarheid betaalde bedrag.

 

Artikel 5: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan een training laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Bureau Klaarheid wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Bureau Klaarheid op grond van artikel 4.

 

Artikel 6: Tarieven

Tarieven zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 7: Betaling

1. Bureau Klaarheid brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Facturering van trajecten geschiedt op het startmoment van het traject. Bij uitzondering kunnen trajecten op basis van nacalculatie overeengekomen worden. Hierbij vindt facturatie telkens aan het einde van de maand plaats voor wat betreft de geleverde diensten gedurende de voorafgaande maand. Betaling door de opdrachtgever geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Bureau Klaarheid aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Bureau Klaarheid, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De reis- en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een training of traject zijn in het totaalbedrag niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Bureau Klaarheid steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Bureau Klaarheid gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Bureau Klaarheid alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van €100.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

Bureau Klaarheid heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een traject c.q. training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

 Artikel 9: Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Bureau Klaarheid uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij Bureau Klaarheid, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Klaarheid zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Bureau Klaarheid, berust uitsluitend bij Bureau Klaarheid.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Bureau Klaarheid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

2. Buiten de in lid 1. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan €12.500. Bureau Klaarheid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Bureau Klaarheid zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij danwel die van een derde aan te spreken.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Bureau Klaarheid en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Nijmegen, april 2013

Bij andere trainingen merkte ik dat het snel weer wegzakte. De oefeningen met Astrid raken me op een dieper niveau waardoor het meteen invloed heeft op hoe ik werk en met mensen omga. Intensief, dat zeker.

Coördinerend verpleegkundige