Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (versie december 2023)
met betrekking tot de uitvoering van opdrachten of overeenkomsten door Bureau Klaarheid Coaching en Mediation te Nijmegen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bureau Klaarheid en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna te noemen: ‘Bureau Klaarheid’ en ‘opdrachtgever’.

2. Bureau Klaarheid zal zich inspannen de voor haar uit overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen in het kader van mediation, (team)coaching, training en advies naar beste vermogen na te komen met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgevers.

3. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Bureau Klaarheid en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 2. Specificatie van de opdracht
Aard en omvang van de opdracht alsmede de uitvoeringscondities blijken uit hetgeen partijen daartoe zijn overeengekomen. Indien opdracht en uitvoeringscondities schriftelijk zijn vastgelegd en overeengekomen, is de inhoud van dit stuk of deze stukken beslissend.

Artikel 3. De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de inspanningsverplichting van Bureau Klaarheid
1. De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de eigen keuzes, het eigen handelen en het eigen gedrag – zowel vóór, tijdens als ná het traject – alsook voor de resultaten en de gevolgen ervan. Bureau Klaarheid is daarvoor uitdrukkelijk niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk, ook niet voor de door de opdrachtgever te nemen/ genomen besluiten c.q. (grote) veranderingen in zijn leven of organisatie en/of de eventuele nadelige consequenties daarvan.
2. Bureau Klaarheid heeft een inspanningsverplichting en zal deze vervullen zoals dat van een zorgvuldig en vakbekwaam opdrachtnemer mag worden verwacht.
3. Bureau Klaarheid is niet aansprakelijk voor schade die mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever. Indien Bureau Klaarheid aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die maximaal de hoogte van het factuurbedrag is. Bureau Klaarheid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst/ omzet, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstrategie. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de cliënt of opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met Bureau Klaarheidals de daarvoor aansprakelijke partij.
4. Bureau Klaarheidis niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor een door haar ingeschakelde derde (rechts)persoon.
5. De opdrachtgever vrijwaart Bureau Klaarheid voor aanspraken van derden. De opdrachtgever zal Bureau Klaarheid in voorkomend geval zowel in als buiten rechte bijstaan en alles doen dat redelijkerwijs nodig of gewenst is. Alle kosten en schade die aan de zijde van Bureau Klaarheid in dat verband (zijn) ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 4. De duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst heeft de duur die partijen overeenkomen of zij loopt totdat één der partijen de overeenkomst rechtsgeldig beëindigt.
2. Indien partijen de overeenkomst wensen te verlengen, gebeurt dat overeenkomstig de voorwaarden uit de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, met uitzondering wellicht van de financiële afspraken.
3. Indien de opdrachtgever een nieuwe/ andere overeenkomst met Bureau Klaarheid wenst aan te gaan, maken partijen nieuwe afspraken. Zij komen opnieuw de alsdan geldende (wellicht afwijkende) voorwaarden overeen die in een nieuwe offerte, aanbieding en/of overeenkomst worden vastgelegd.

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden
1. Een mediation/groepstraject/teamcoaching/conflictcoaching of coachingsessie kan worden afgezegd onder de volgende annuleringsvoorwaarden: tussen een maand tot een week voor de uitvoering 50%, binnen een week voor de uitvoering 100%.
2. Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde begrote of reeds bestede tijd en het geldende uurtarief.

Artikel 6.  Vertrouwelijkheid
1. Persoonsgegevens van cliënten en/of opdrachtgevers worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Daarnaast kunnen deze gegevens worden opgenomen in een bestand voor direct marketing doeleinden, tenzij/ totdat daar bezwaar tegen is gemaakt, waarna Bureau Klaarheid deze gegevens direct uit dit bestand verwijdert.
2. De opdracht is in beginsel vertrouwelijk. Over de aard en/ of de inhoud van de opdracht, waaronder eventuele rapportages, conclusies, evaluaties en adviezen – afhankelijk van (de aard van) de opdracht – aan de (werkgever van) opdrachtgever of enig andere derde, worden door Bureau Klaarheid geen mededeling gedaan, behoudens na toestemming van de opdrachtgever of dit uit de opdracht volgt.
3. De opdrachtgever geeft aan Bureau Klaarheid toestemming om geanonimiseerd materiaal uit de opdracht te gebruiken voor opleidingen, trainingen, workshops, intervisie of andere (intercollegiale) doeleinden. Persoonsgegevens zullen daarbij uiteraard niet vermeld worden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Het intellectueel eigendom van alle gebruikte en/of ter beschikking gestelde formulieren, oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen ter uitvoering van de overeenkomst of ondersteuning van het traject – van welke aard dan ook – zijn en blijven te allen tijde het (intellectuele) eigendom van Bureau Klaarheid .
2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om het materiaal te verveelvoudigen, te bewerken of anderszins te gebruiken voor enig ander doel dan ten behoeve van zijn eigen opdrachtovereenkomst met Bureau Klaarheid.
3. Op overtreding van deze bepaling verbeurt de opdrachtgever direct een (contractuele) boete van € 250,= per overtreding en iedere dag dat de overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag heeft te gelden, onverminderd het recht van Bureau Klaarheid om aanvullende schadevergoeding te vorderen. In dit geval moet gedacht worden aan misgelopen opdrachten maar daartoe is het niet beperkt.

Artikel 8. Betalingen
1. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Bureau Klaarheid aangegeven wijze.
2. Bureau Klaarheid is gerechtigd om (in het voren) ontvangen bedragen te verrekenen met (toekomstige) betaling(sverplichtingen).
3. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd om haar betalingen op te schorten, te verrekenen of anderszins achter te houden. Indien tijdige en/of volledige betaling achterwege blijft, verbeurt de opdrachtgever direct een contractuele boete van € 50,= per dag(deel) dat zij met betaling in verzuim is. Bovendien is de opdrachtgever verplicht alle werkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Bureau Klaarheid te vergoeden.

Artikel 9. Einde van de overeenkomst
De opdracht eindigt na ommekomst van de in de overeenkomst opgenomen termijn, of na ommekomst van de overeengekomen verlenging. Bureau Klaarheid zal het (digitale) dossier van de opdrachtgever zeven jaar bewaren. Daarna zal het worden vernietigd.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter uit de vestigingsplaats van Bureau Klaarheid, doch pas nadat het geschil is geprobeerd op te lossen in onderling overleg of met behulp van een onafhankelijke MfN-registermediator in de vestigingsplaats/regio van Bureau Klaarheid.

Bureau Klaarheid is gevestigd in Nijmegen en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53640225.

Coaching door Astrid leidt tot structurele verandering. Ik kan haar van harte aanbevelen. Ze is zeer goed in staat een analyse van een team te maken en op basis daarvan een coachingtraject in te zetten. Daarbij zoekt ze altijd naar de verbinding in de organisatie om daarmee draagvlak en gezamenlijkheid te creëren. Astrid is confronterend waar nodig en opbouwend waar gevraagd.  Ze weet een veilige omgeving te creëren waardoor mensen zich kwetsbaar durven opstellen. Ze is creatief en hanteert vele werkvormen. Ze voorziet je gratis van ongevraagd advies, is gemakkelijk in contact en prettig in de samenwerking.

Manager zorg en wonen